close

자료실

제품 사용설명서 및 동영상

제품명(한글), 모델명으로 원하는 제품의 정보를 검색해 보세요

카탈로그
KOR
ENG
표준제안서
KOR
ENG
전체 32
카테고리 제품명 모델명 Universal Lock Key
(호환여부)
사용설명서
(국문)
사용설명서
(영문)
USB 물리보안
USB-A 포트락 CSK-UL10
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 621
USB-A 포트락/usb-security/usb-port-lock/ CSK-UL10 key
ad_musign 2020.07.06 0 621

https://youtu.be/czPTv-VIe00

https://youtu.be/fJRs-ldtBjs

USB 물리보안
USB-B 포트락 CSK-BLD10
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 607
USB-B 포트락 /usb-security/usb-port-lock-b/ CSK-BLD10 key
ad_musign 2020.07.06 0 607

USB 물리보안
USB-C 포트락CSK-CL04
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 677
USB-C 포트락/usb-security/usb-port-lock-c/ CSK-CL04 mini
ad_musign 2020.07.06 0 677

USB 물리보안
USB-C 포트락 플러스 CSK-CUL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5124
USB-C 포트락 플러스 /usb-security/usb-port-lock-type-c/ CSK-CUL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5124

https://youtu.be/JVMJooEmhjU

https://youtu.be/aJukH9Ghang

USB 물리보안
USB 폐쇄락 CSK-PC01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5136
USB 폐쇄락 /usb-security/usb-closing-lock/ CSK-PC01 nono
ad_musign 2019.08.30 0 5136

USB 물리보안
링크락 CSK-LK11
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5234
링크락 /usb-security/link-lock/ CSK-LK11 key
ad_musign 2019.08.30 0 5234

https://youtu.be/XoHiUkmyDkg

https://youtu.be/QrG5-Rd6Vxs

USB 물리보안
링크락허브 CSK-LKH10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5210
링크락허브 /usb-security/link-lock-hub/ CSK-LKH10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5210

https://youtu.be/5iF5zfde9g4

USB 물리보안
링크온 CSK-OM10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5198
링크온 /usb-security/link-on/ CSK-OM10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5198

https://youtu.be/5WRzSuGLbaE

https://youtu.be/-_9bF1rfRuA

USB 물리보안
보안메모리& 보안젠더 CSK-SM01, CSK-SC10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5075
보안메모리&
보안젠더 /usb-security/secure-drive/
CSK-SM01,
CSK-SC10
key
ad_musign 2019.08.30 0 5075

https://youtu.be/bPb52W24TTs

https://youtu.be/qn5MgBU5nsU

네트워크물리보안
네트워크 포트락 플러스 CSK-NL11
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5055
네트워크 포트락 플러스 /network-security/network-port-lock-plus/ CSK-NL11 key
ad_musign 2019.08.30 0 5055

https://youtu.be/bxDpg_g3cQc

https://youtu.be/3wQA4BzYLbw

네트워크물리보안
네트워크 포트락 CSK-NL01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5709
네트워크 포트락 /network-security/network-port-lock/ CSK-NL01 default
ad_musign 2019.08.30 0 5709

네트워크물리보안
랜 케이블락 플러스 CSK-NC11
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5153
랜 케이블락 플러스 /network-security/lan-cable-lock-plus/ CSK-NC11 key
ad_musign 2019.08.30 0 5153

https://youtu.be/8W_E3jVMufg

https://youtu.be/hLleOnEH81c

네트워크물리보안
네트워크 모듈락 CSK-NM10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5013
네트워크 모듈락 /network-security/network-module/ CSK-NM10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5013

https://youtu.be/-t2gEiRTRdE

https://youtu.be/9U_leJfLNB4

네트워크물리보안
망혼용 방지장치 & 전용케이블 CSK-NIP01, CSK-NIP-CA01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5510
망혼용 방지장치 & 전용케이블 /network-security/lan-cable-link-lock/ CSK-NIP01,
CSK-NIP-CA01
key
ad_musign 2019.08.30 0 5510

https://youtu.be/9Cpp0GE07YA

https://youtu.be/4XAZYFMXUwU

네트워크물리보안
광 모듈락 CSK-FO10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5073
광 모듈락 /network-security/optic-module/ CSK-FO10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5073

https://youtu.be/ntRrZslKMKo

https://youtu.be/F1CIIFFjb7E

네트워크물리보안
광 포트락 (LC, SC) CSK-FL01L, CSK-FL01S
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5352
광 포트락 (LC, SC) /network-security/optic-port/ CSK-FL01L,
CSK-FL01S
default
ad_musign 2019.08.30 0 5352

네트워크물리보안
QSFP 포트락 CSK-QFO10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5132
QSFP 포트락 /network-security/qsfp-lock/ CSK-QFO10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5132

컴퓨터 도난방지 장치
PC 락 (열쇠 타입) CSK-SL01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5215
PC 락 (열쇠 타입) /anti-theft/pc-lock-key/ CSK-SL01 default
ad_musign 2019.08.30 0 5215

https://youtu.be/8_WhMWTk4Cg

컴퓨터 도난방지 장치
PC 락 (다이얼 타입) CSK-SLD01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5154
PC 락 (다이얼 타입) /anti-theft/pc-lock-combination/ CSK-SLD01 lock
ad_musign 2019.08.30 0 5154

컴퓨터 도난방지 장치
랩탑 락(다이얼 타입) CSK-LLD01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5122
노트북 락(다이얼 타입) /anti-theft/labtop-lock/ CSK-LLD01 lock
ad_musign 2019.08.30 0 5122

컴퓨터 도난방지 장치
랩탑 락 C타입 CSK-CLL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5535
노트북 락 c타입 /anti-theft/c-type-labtop-lock/ CSK-CLL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5535

https://youtu.be/s4tjXF1DYD0

https://youtu.be/5WwPoMoMXv0

기타 물리보안
시리얼 포트락 CSK-SPL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5277
시리얼 포트락 /other-port-security/serial-port-lock/ CSK-SPL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5277

https://youtu.be/ScHsYp8lXx4

https://youtu.be/5OZo-QR8r2o

기타 물리보안
DVI 포트락 CSK-DL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5122
DVI 포트락 /other-port-security/dvi/ CSK-DL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5122

https://youtu.be/ScHsYp8lXx4

https://youtu.be/5OZo-QR8r2o

기타 물리보안
패러럴 포트락 CSK-PL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5115
패러럴 포트락 /other-port-security/parallel-port-lock/ CSK-PL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5115

https://youtu.be/ScHsYp8lXx4

https://youtu.be/5OZo-QR8r2o

기타 물리보안
ODD 포트락 CSK-OL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5148
ODD 포트락 /other-port-security/odd/ CSK-OL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5148

https://youtu.be/VTquOXchSqM

https://youtu.be/NhoFhxraoME

기타 물리보안
HDMI 포트락 CSK-HMD10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5243
HDMI 포트락 /other-port-security/hdmi/ CSK-HMD10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5243

기타 물리보안
SD 포트락 CSK-SDD10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5191
SD 포트락 /other-port-security/sd-port-lock/ CSK-SDD10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5191

기타 물리보안
E-SATA 포트락 CSK-ETD10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5168
E-SATA 포트락 /other-port-security/e-sata/ CSK-ETD10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5168

기타 물리보안
CF 포트락 CSK-CFD10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 4973
CF 포트락 /other-port-security/cf-port-lock/ CSK-CFD10 key
ad_musign 2019.08.30 0 4973

기타 물리보안
Display 포트락 CSK-DLD10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5069
Display 포트락 /other-port-security/display-port-lock/ CSK-DLD10 key
ad_musign 2019.08.30 0 5069

기타 물리보안
먼지마개 CSK-DC
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5013
먼지마개 /other-port-security/dust-cover/ CSK-DC nokeyhole
ad_musign 2019.08.30 0 5013

해제 키
락 키 CSK-U11
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 5237
락 키 /universal-lock-key/ CSK-U11 key
ad_musign 2019.08.30 0 5237