close

자료실

제품 사용설명서 및 동영상

제품명(한글), 모델명으로 원하는 제품의 정보를 검색해 보세요

카탈로그
KOR
ENG
표준제안서
KOR
ENG
전체 32
카테고리 제품명 모델명 Universal Lock Key
(호환여부)
사용설명서
(국문)
사용설명서
(영문)
USB 물리보안
USB-A 포트락 CSK-UL10
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 1427
USB-A 포트락/usb-security/usb-port-lock/ CSK-UL10 key
ad_musign 2020.07.06 0 1427

https://youtu.be/czPTv-VIe00

https://youtu.be/fJRs-ldtBjs

USB 물리보안
USB-B 포트락 CSK-BLD10
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 1517
USB-B 포트락 /usb-security/usb-port-lock-b/ CSK-BLD10 key
ad_musign 2020.07.06 0 1517

USB 물리보안
USB-C 포트락CSK-CL04
ad_musign | 2020.07.06 | 추천 0 | 조회 1626
USB-C 포트락/usb-security/usb-port-lock-c/ CSK-CL04 mini
ad_musign 2020.07.06 0 1626

USB 물리보안
USB-C 포트락 플러스 CSK-CUL10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 7005
USB-C 포트락 플러스 /usb-security/usb-port-lock-type-c/ CSK-CUL10 key
ad_musign 2019.08.30 0 7005

https://youtu.be/JVMJooEmhjU

https://youtu.be/aJukH9Ghang

USB 물리보안
USB 폐쇄락 CSK-PC01
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 7064
USB 폐쇄락 /usb-security/usb-closing-lock/ CSK-PC01 nono
ad_musign 2019.08.30 0 7064

USB 물리보안
링크락 CSK-LK11
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 7132
링크락 /usb-security/link-lock/ CSK-LK11 key
ad_musign 2019.08.30 0 7132

https://youtu.be/XoHiUkmyDkg

https://youtu.be/QrG5-Rd6Vxs

USB 물리보안
링크락허브 CSK-LKH10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 7135
링크락허브 /usb-security/link-lock-hub/ CSK-LKH10 key
ad_musign 2019.08.30 0 7135

https://youtu.be/5iF5zfde9g4

USB 물리보안
링크온 CSK-OM10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 7068
링크온 /usb-security/link-on/ CSK-OM10 key
ad_musign 2019.08.30 0 7068

https://youtu.be/5WRzSuGLbaE

https://youtu.be/-_9bF1rfRuA

USB 물리보안
보안메모리& 보안젠더 CSK-SM01, CSK-SC10
ad_musign | 2019.08.30 | 추천 0 | 조회 6967
보안메모리&
보안젠더 /usb-security/secure-drive/
CSK-SM01,
CSK-SC10
key
ad_musign 2019.08.30 0 6967

https://youtu.be/bPb52W24TTs

https://youtu.be/qn5MgBU5nsU